Facebook
тел.: 0631 60 452
Исторически музей град Свищов
Исторически музей в град Свищов

 

 

И С Т О Р И Ч Е С К И   М У З Е Й – С В И Щ О В

Ул. “Клокотница” 6, тел/факс: 0631 / 6-04-52; 6-04-67, e-mail: novae@abv.bg

 

MUSEUM OF HISTORY - SVISHTOV

6 “Klokotnitsa” Str., tel/fax: (+359631) 6-04-52; 6-04-67, e-mail: novae@abv.bg

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ 10/08.01.2024 г.

 

            На основание чл. 67 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов /НРПУРСОС/, откривам процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост – помещение с ПП 53,25 кв. м., находящо се в сутерена на полумасивна, двуетажна сграда, построена през 1890 г., на ул. „Драган Цанков“ № 12, актувана с АОС № 310/2000 г., предоставена за безвъзмездно ползване на Исторически музей - Свищов, съгл. чл. 13, т. 3 на НРПУРСОС, за срок от три години, с първоначален месечен наем в размер на 300,00 /триста/ лева. Следва да бъдат изпълнени от наемателя следните задължителни условия: обекта предмет на търга да се експлоатира като заведение за хранене и развлечение; наемателят да предоставя на наемодателя достъп до останалата част на сградата за извършване на ремонтни дейности по поддръжка на сградата във връзка с волята на дарителя Сийка Христова Ковачева. При сключването на договор за наем наемателят внася гаранция за изпълнението на задълженията си в размер на едномесечен наем.

Наемателят следва да разкрие свои индивидуални партиди за консумираните електроенергия и вода.

            Търгът да се проведе на 12.02.2024 г., от 10,00 ч., в къща музей „Алеко Константинов“  гр. Свищов, ул. ”Клокотница” № 6. Депозита за участие е в размер на 20% от първоначалния наем или 60.00 лв. Таксата за закупуване на тръжните документи е в размер на 50,00 лева, без включен ДДС. Плащането на тръжните документи се извършва в Градски исторически музей Свищов, а на депозита се извършва по банков път: Уникредит булбанк АД-Свищов,  IBAN BG52UNCR70003324477806

 Получаване на тръжните документи от Исторически музей - Свищов“, ул. “Клокотница” 6.

            Оглед на обекта - всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка, направена пред Директора на Исторически музей - Свищов.

            Краен срок за приемане на тръжните документи в Градски исторически музей Свищов, къща музей „Алеко Константинов“  до 17,00 ч. на предхождащия търга работен ден след заплащане на таксата за тях и определения депозит. Предложението за месечен наем да се представи в запечатан плик в деня на търга, пред комисията по провеждането му.

            При непровеждане на търга на 12.02.2024 г., определям следваща дата 19.02.2024 г., от 10,00 ч., в Градски исторически музей Свищов, къща музей „Алеко Константинов“, при същите условия.

            Настоящата Заповед да се сведе до знанието на комисията за провеждане на търга, за сведение и изпълнение. Да се публикува на сайта на музея и във в. „Дунавска зора”.

 

Ивелина Габровска

Директор на Исторически музей - Свищов