Facebook
тел.: 0631 60 452
Исторически музей град Свищов
Исторически музей в град Свищов

 

 

И С Т О Р И Ч Е С К И   М У З Е Й – С В И Щ О В

Ул. “Клокотница” 6, тел/факс: 0631 / 6-04-52; 6-04-67, e-mail: novae@abv.bg

 

MUSEUM OF HISTORY - SVISHTOV

6 “Klokotnitsa” Str., tel/fax: (+359631) 6-04-52; 6-04-67, e-mail: novae@abv.bg

 

З А П О В Е Д

№  52 /20.09.2021 год.

 

На основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.11 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, Решение на ОбС №646/21.05.2002 г., и във връзка с чл.225 и следващи от Закона за задълженията и договорите

 

О Т К Р И В А М процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект на територията на община Свищов.

  1. Апартамент в жилищен блок на адрес ул. „Ал.Стамболийски” 1, ж.б. „Маяк“, ет.3, ап.11 – частна общинска собственост с акт № 385 / 20.12.2000 г., състоящ се от спалня, хол, кухня, килер, баня и тоалетна с РЗП -58 м2 с прилежащи избено помещение №7 с полезна площ 58м2 и таванско помещение със светла площ 10,20 м2  с припадащи се 2,6847 % ид.ч. от общите части на сградата и  правото на строеж.

Първоначален месечен наем 140 лв.с ДДС.

Помещението се отдава за срок от 3 /три/ години.

Търгът ще се проведе на 12.10.2021 г. от 10.00 часа в Исторически музей Свищов, ул. „Клокотница” 6.

Депозитът за участие е в размер на 20 % от първоначалния месечен наем, плащане на касата на музея.

 Получаване на тръжните документи в Исторически музей Свищов.

Оглед на обекта може да се извършва на следните дати : 29.09. и 06.10.2021 г. от 10.00 до 12.00 часа.

Крайният срок за приемане на тръжните докумни е 16.30 часа на предхождащия деня на търга работен ден (11.10.2021 г.)

Предложението за месечен наем на обекта да се представи в запечатан плик, пред комисията по провеждане на търга, в деня на провеждането му.

При непровеждане на търга на 12.10.2021 г., определям следваща дата 18.10.2021 г., при същите условия.

Настоящата ми Заповед да се сведе до знанието на комисията  за сведение и изпълнение и публикация във в. „Дунавско дело“, в.”Дунавска зора” и сайта на музея.

 

 

 

 

 

 

                                                                           Директор:

                                                                                                                    Ив.Габровска

 

 

Прикачени документи

заповед търг апартамент.docx